Пътна помощ (асистанс)

Помощ при пътуване (асистанс)

С договора за застраховка “Помощ при пътуване” застрахователят се задължава срещу заплащане на застрахователна премия да осигури непосредствена помощ на лице, което вследствие на случайно събитие е попаднало в затруднение по време на пътуване.

Събитията и условията за предоставяне на помощта се определят със застрахователния договор.

Застрахователят предоставя помощта в пари или в натура съобразно уговореното в договора т.е. ако претърпите злополука и според Вашия застрахователен договор, в застрахователното покритие са включени разходи за транспортиране на МПС или медицински разходи, застрахователната компания може да изплати направените от Вас разходи или да предостави специална безплатна помощ.

Договорът за застраховка “Помощ при пътуване” не покрива поправка, ремонт и гаранционно обслужване на имущество, както и направените разходи за посредничество при намиране и предоставяне на помощ.