Справки в Търговски регистър

Търговският регистър се управлява от Агенцията по вписванията, след като фирмените отделения на окръжните съдилища отстъпиха това задължение на институцията. Регистърът представлява обща база данни за местни и чуждестранни търговски лица, за които се изисква вписване в системата. В Търговския регистър подлежат на вписване следните обстоятелства:

  • име на фирмата и адрес;
  • предмет и основна дейност;
  • управление на фирмата и други данни за юридическото лице.

Дейността и администрирането на Търговския регистър са уредени в Закона за търговския регистър. Агенцията по вписванията е осигурила автоматизирана система за предоставяне на информация на Националната агенция по приходите, както и на други институции, посочени в нормативната база.
Ползването на определени данни от Търговския регистър е достъпно и безплатно за всички граждани. Така се осигурява прозрачност и се противодейства на некоректни практики.
Справките в регистъра се осъществяват по физическо или юридическо лице. За физическите лица трябва да се въведе ЕГН и да се впише името.

Има и опцията да се включи история, тоест това са допълнителни данни, ако има налични такива. В резултатите, ако съответното лице е вписано, излиза следната информация:

  • ЕИК/ПИК;
  • име на фирмата;
  • правната форма;
  • седалище и адрес на управление;
  • предмет на дейност;
  • основна дейност по НКИД и код;

Срещу посочените данни като прикачени файлове са представени и документи, където има предоставени. За да осъществите справка за юридическо лице, процедурата е същата, като впишете обаче съответното ЕИК/БУЛСТАТ на търсената фирма.
Ако сте решили да регистрирате своя фирма, то можете да проверите в категория „Списък на запазени фирми” дали е свободно името, което сте избрали. За целта трябва или да въведете начална и крайна дата за търсене, или пък да посочите буквата, с която започва наименованието. Списъкът със запазени фирми може да се покаже според вашето желание – или по азбучен ред, или по хронологичен ред на запазване.

Други справки, които можете да правите в регистъра, са: за вписвания, заличавания и въобще промяна на обстоятелства; проверка на актуално състояние; проверки на вписани обстоятелства, актове, документи; проверки по входящ номер, ако сте подали някакво заявление; преобразувания и др. По отношение на справките за промяна на обстоятелства за юридическите лица трябва да впишете в съответните полета ЕИК или БУЛСТАТ, име, период на търсене и конкретното обстоятелство, което ви интересува. При търсене за документи, включително такива без партида и без назначение, трябва да въведете входящ номер на документа, вида документ и датата на входиране (за документи без назначение). При проверка на документи без партида се записва периода, резултата от документа, посочен в падащо меню, входящия номер и името на съответната фирма.